ZDROWY KRĘGOSŁUP

Problemem, z jakim czę­sto spo­ty­kamy się na co dzień jest ból krę­go­słupa, który utrud­nia wyko­ny­wa­nie nawet najprostszych ruchów. Przy dolegliwościach krę­go­słupa to wła­śnie ćwicze­nia są czę­sto pod­sta­wowa formą tera­pii. W zajęciach zdrowy kręgosłup może uczestniczyć każdy bez względu na wiek. Świetna forma polecana osobom z dolegliwościami kręgosłupa. Może być traktowana jako forma lecznicza i korygująca wady postawy a także jako typowa profilaktyka
   Dodatkowe korzy­ści jakie przy­nosi tre­ning Zdrowy krę­go­słup:
  • wzmac­nia siłę mięśni,
  • zwięk­sza zakres ruchu w stawach,
  • popra­wia koor­dy­na­cję ruchową ,
  • wpływa korzyst­nie na  układ odde­chowy i nerwowy,
  • mini­ma­li­zuje  roz­wój scho­rzeń bólowych,
  • popra­wia spraw­ność fizyczną i psychiczną.

Jak wyglądają zajęcia zdrowy kręgosłup

Zajęcia rozpoczynają się kilkuminutową rozgrzewką, której celem przygotowanie naszego ciała do pracy w części głównej lekcji. Uczymy się tu ustawiania prawidłowej postawy ciała, włączamy prawidłowy oddech. W trakcie zajęć wykonujemy różne ćwiczenia: mobilizacyjne, wzmacniające, równoważne, rozciągające i rozluźniające.Podczas zajęć mogą być wykorzystane sprzęty takie jak: piłki, roller, taśmy elastczne.