START już 10.06.2018r.

Jesteś gotowy na przygodę życia? ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ.

REGULAMIN II BIEGU RUN.FIT Z FITNESKĄ

 III RUN.Fit Fitneska już na początku w czerwca. Szykujcie formę i zapisujcie się do udziału w biegu. Będą atrakcyjne nagrody dla najlepszych na trasie. Już niedługo je ujawnimy. 
Poniżej zapraszamy także do zapoznania się z regulaminem zawodów.
Zapisy pod adresem: http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php…

REGULAMIN III BIEGU RUN.FIT Fitneska

I. Cel biegu
1. Integracja środowiska biegaczy, w tym biegaczy ekstremalnych.
2. Doskonalenie umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.
3. Rywalizacja z umiejętnością i chęcią współpracy.
4. Dobra zabawa z elementami wysiłku fizycznego.
5. Poczuć emocje, które jeszcze przez wiele tygodni po starcie będą Was nakręcać i powodować uśmiech oraz poczucie spełnienia
6. Promocja Miasta Tarnobrzega, promocja biegania, zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

II. Organizator
Organizatorami III Biegu RUN.Fit Fitneska są:
– Fitness Klub FITNESKA, ul. Sienkiewicza 38A, 39-400 Tarnobrzeg,
– Stowarzyszenie FITNESKA, ul. Sienkiewicza 38A, 39-400 Tarnobrzeg. 
Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

III. Dystans
III Bieg RUN.Fit – od 6 do 8 km – dystans jest orientacyjny może ulec nieznacznemu skróceniu lub zwiększeniu.
Szczegółowa trasa zostanie opublikowana nie później niż na tydzień przed dniem zawodów.

IV. Termin i miejsce biegu 
Start w niedzielę, 10 czerwca 2018 godz. 11:00
Miejsce: Tereny zielone nad Wisłą, ul. Przy Zalewie, 39-400 Tarnobrzeg.
Wydawanie pakietów startowych – 10.06.2018 od godziny 9:30

V. Uczestnictwo
1. W zawodach udział mogą brać wyłącznie osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat.
2. Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezie oraz charakter trasy Organizator wprowadza limit liczby uczestników oraz dopuszcza wcześniejsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń jak również podział startujących na grupy. Limit uczestników w biegu RUN.Fit to 150 zawodników.
3. O udziale decyduje wcześniejsza rejestracja i wpłata opłaty startowej. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną, od 06.04.2018 r. do 08.06.2018 r., poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie: 
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php…
4. Rejestracja i dokonanie opłaty startowej możliwe jest również w dniu zawodów w biurze zawodów.
5. Uczestnicy biegu przedstawią Organizatorowi pisemne oświadczenie o stanie zdrowia oraz oświadczenie udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia; ponoszeniu osobistej odpowiedzialności za powstałe w trakcie uszkodzenia ciała, szkody wyrządzone innym uczestnikom biegu oraz straty związane z uszkodzeniem lub zagubieniem odzieży używanej w trakcie zawodów; o akceptacji niniejszego regulaminu biegu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym i wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów (podpis pod oświadczeniami w Biurze Zawodów).

VI. Opłaty
Rejestracja online, wpłata za pakiet startowy 50 zł, możliwa wpłata w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Biuro czynne od godziny 9:00. Miejsce: Tereny zielone nad Wisłą, ul. Przy Zalewie. Wpłat dokonujemy na konto Stowarzyszenia Fitneska, ul. Sienkiewicza 38A, 39-400 Tarnobrzeg:
Nr konta 66 1930 1741 2720 0728 0412 0001 z tytułem wpłaty: RUN.fit, imię i nazwisko, rok urodzenia.
2. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

VII. Świadczenia
W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają: Pakiet startowy oraz okolicznościowe medale. Przy czym Organizator gwarantuje medale i pakiety startowe dla pierwszych 100 uczestników, którzy dokonają opłaty startową. 
3. Organizator gwarantuje, że w pakiecie startowym znajdzie się nadrukowana okolicznościowa koszulka sportowa oraz zestaw odżywek i napojów energetycznych itp. Dodatkowe elementy wchodzące w skład pakietu startowego uzależnione są od pozyskanego wsparcia zewnętrznego.
4. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas zawodów.

VIII Formuła biegu RUN.fit
W zależności od ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do startu uczestników w grupach.

IX Klasyfikacja i nagrody
Jest to bieg towarzyski więc zwycięzcami są wszyscy ci, którzy go ukończą. Jednakowoż, dla większego zmotywowania zawodników, wprowadzone zostały nagrody:
Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega – oddzielnie w klasyfikacji kobiet, oraz mężczyzn, oraz specjalne wyróżnienia dla zawodników kończących Bieg RUN.Fit.
W zależności od liczby pozyskanego wsparcia Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia dodatkowych nagród rzeczowych lub/i pieniężnych dla kończących bieg oraz ustanowienia dodatkowych kategorii, w których przyznawane będą nagrody. O dodatkowych nagrodach Organizator będzie informował na bieżąco.

X Bezpieczeństwo
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej oraz odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy mogą wstrzymać lub przerwać Bieg w razie burzy lub wystąpienia innych ekstremalnych warunków pogodowych, czy naturalnych katastrof.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie zawodów.

XI Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 2, w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz wizerunku – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie informacja o imprezie.
Uczestnik biorąc udział w imprezie jednocześnie udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
– Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
– Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie.
– Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
– Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
– Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
– Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
– Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
– Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w imprezie w postaci zdjęć z trasy biegów.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie.

XII Przeszkody do pokonania 
Na trasie biegu znajdują się przeszkody. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na stronie internetowej Organizatora, nie później niż na 7 dni przed dniem zawodów. 
Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód: 
a) naturalne, takie jak m.in. kanały wodne, zalewy, wzniesienia, skarpy, drzewa itp; 
b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, przeszkody drewniane, opony, zasieki itp.
3. Zobacz częściową listę przeszkód, które czekają na Ciebie na trasie RUN.Fit! Nie będziemy Cię przekonywać, że to kres naszej fantazji – Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia niektórych przeszkód czymś jeszcze bardziej morderczym, katorżniczym i złośliwym… bo wiemy, że im trudniej, tym lepiej! Organizator zastrzega sobie również możliwość zwiększenia liczby przeszkód usytuowanych na trasie biegu.
Przeszkody:
1. Ściana
2. Równoważnia
3. Opony samochodowe
4. Ślizgawka
5. „Zasieki”
6. Worki z piaskiem
7. Bieg po wodzie
8. Bieg przez szuwary
9. Piana
10. Inne przeszkody terenowe.

KONTAKT:
ul. Sienkiewicza 38A ; 39-400 Tarnobrzeg
tel. 792-162-600; email: sfitneska@gmail.com