REGULAMIN BIEGU RUN.Fit Fitneska KIDS

 1. CELE IMPREZY

Organizacja wydarzenia sportowego i masowego mającego na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, które wymaga połączenia: 1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej; 2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy; 3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

 1. ORGANIZATOR

Organizatorami imprezy są:

– Miasto Tarnobrzeg – Fitness Klub Fitneska, ul. Sienkiewicza 38A, 39-400 Tarnobrzeg; – Stowarzyszenie FITNESKA, ul. Sienkiewicza 38A, 39-400 Tarnobrzeg.

III. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

Impreza RUN.Fit Fitneska Kids to wydarzenia nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja. Na trasie znajdują się przeszkody, które weryfikują sprawność, skoczność, siłę i odporność uczestników.

 1. TERMIN I MIEJSCE IMPREZ
 2. Impreza odbywać się będzie w Tarnobrzegu nad Jeziorem Tarnobrzeskim w dniu 2 września 2018 roku. Miejsca biegów, godziny startu oraz szczegóły dotyczące trasy biegu będą udostępnione na stronie facebookowej o nazwie “RUN Fit Fitneska” oraz wydarzeniu umieszczonym na platformie facebooka, zwanej dalej jako „Strona internetowa”.
 3. Bieg RUN.Fit Fitneska Kids odbywał się będzie na dystancsie ok. 1 km – dystans

jest orientacyjny może ulec nieznacznemu skróceniu lub zwiększeniu.

 1. W biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, zarejestrowani do udziału w

biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny termin biegu lub żądanie zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły zapisu na inny termin biegu lub zwrotu wniesionych opłat.
 2. PRZESZKODY

Na trasie biegu znajdą się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniony jest od wieku Uczestnika biegu. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdą się na Stronie internetowej. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód: a) naturalne; b) sztuczne.

 1. UCZESTNICTWO
 2. Prawo do startu w biegu RUN.Fit Fitneska Kids mają małoletni, którzy w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 4 lata i nie więcej niż 16 lat, pod warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez opiekuna prawnego dziecka (osobista obecność w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości opiekuna dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe). Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem udziału w imprezie jest:
 4. a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (adres internetowy formularza znajdzie się na Stronie internetowej Organizatora) lub w wersji papierowej, wypełnianej w dniu zawodów; b) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu; c) Akceptacja udziału w imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia; d) Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej; e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, w zakresie określonym w VI. części, ust. 4 niniejszego regulaminu.

3. Wzór oświadczenia zawierającego zgody, o których mowa w ust. 2 lit. c-e, stanowi

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku

w następujących formach: − Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, − Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie, − Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, − Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, − Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, − Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, − Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, − Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom biegów sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji. Lista oficjalnych partnerów i sponsorów biegów dostępna będzie na Stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania uzyskanych przez uczestników wszystkich wyników, wraz z ich danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, miejscowością, wiekiem) do podmiotów współpracujących z Organizatorem. Przekazanie wyników umożliwia tym podmiotom publikację tych wyników wraz z danymi osobowymi Uczestnika na ich stronach internetowych.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników i opiekunów prawnych

Uczestników jest Organizator.

 1. Dane osobowe Uczestników biegów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości, w której zamieszkuje, celem opublikowania: listy startowej, wyników biegu, a także klasyfikacji ogólnej.
 2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez

Organizatora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

10. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i

uzupełniania.

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.

VII. ZASADY ZAPISÓW

 1. Limit uczestników ustalany jest na 150 Uczestników.
 2. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie formularza, wymienionego w VI.

części, ust. 2, i uiszczenie wpisowego.

 1. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do 3 dnia przed dniem, w którym odbędzie się bieg, przy czym gwarancja ta obejmuje pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników, którzy opłacili wpisowe.
 2. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
 3. Zapisy online zamykane są na 2 dni przed danym biegiem. Po tym terminie Uczestnik może dokonać zapisu wyłącznie w biurze zawodów biegu, w dniu odbywania się zawodów.

VIII. OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość wpisowego dla biegu określona została w wysokości 30 zł, którą należy uiścić na konto o numerze: 66 1930 1741 2720 0728 0412 0001, z tytułem wpłaty: RUN.fit Kids, imię i nazwisko, rok urodzenia dziecka.
 2. Wpisowe należy wpłacić w terminie nie później niż na 2 dni przed biegiem, przelewem na rachunek bankowy podany w ust. 1. Możliwe jest też uiszczenie wpisowego w biurze zawodów gotówką, w ramach dostępności miejsc.
 3. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości

zmiany danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od uczestnictwa w biegu bez podania przyczyny. Przy czym zwrot przelanej kwot wpisowego, jest mozliwy, gdy rezygnacja nastąpi nie później niż 14 dni przed datą biegu. Po upływie tego terminu prawo do zwrotu wpisowego wygasa.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Organizatora o swojej decyzji. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sfitneska@gmail.com, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot kwoty nastąpi na konto, z którego dokonana została płatność.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.
 2. ŚWIADCZENIA
 3. W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:
 4. a) prawo wzięcia udziału w biegu; b) zestaw startowy (szczegóły dotyczące zestawu startowego wskazane zostaną na Stronie internetowej Organizatora); c) upominek potwierdzający fakt ukończenia biegu (np. medal), przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety; warunkiem otrzymania nie jest pokonanie wszystkich przeszkód; przy czym Organizator nie gwarantuje gwarancja otrzymania tego świadczenia wszystkim uczestnikom zawodów; d) koszulka okolicznościowa, przy czym organizator nie gwarantuje otrzymania tego świadczenia wszystkim uczestnikom zawodów, szczególnie gdy opłata za udział w zawodach następuje w terminie późniejszym niż na dwa tygodnie przed zawodami; e) podstawową opiekę medyczną.
 5. W zależności od wysokości uzyskanego wsparcia Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia nagród rzeczowych dla kończących bieg. O nagrodach Organizator będzie informował na Stronie internetowej.
 6. KLASYFIKACJE
 7. Organizator przyznaje wyróżnienia w następujących kategoriach:
 8. a) przedszkola (od 4 roku życia do 6 roku życia);a) uczniowie szkoły podstawowej klas od 1 do 4 (od 7 roku życia do 10 roku życia); b) uczniowie szkoły podstawowej klas od 5 do 8 (od 11 do 14 roku życia);
 9. Organizator ma prawo przyznawać wyróżnienia także w innych kategoriach,

zgodnie z informacjami zamieszczonymi na Stronie internetowej Organizatora.

XII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie biegu. W szczególności Organizator zapewnia dostęp do podstawowej pomocy medycznej w razie urazów powstałych w trakcie lub w związku z biegiem.

 1. Ze względu na charakter biegu, Uczestnik powinien liczyć się z powstaniem otarć, zadrapań, a także drobnych ran powierzchniowych podobnego typu. Warunki atmosferyczne mogą sprzyjać urazom kończyn, przemoczeniu. Odpowiedzialność za powstałe urazy, konsekwencje wychłodzenia organizmu i uszkodzenie odzieży oraz obuwia ponosi wyłącznie Uczestnik lub jego opiekun prawny.
 2. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie.
 3. Przez wzgląd na bezpieczeństwo pozostałych Uczestników zakazuje się startu w

butach kolcach lub butach z kolcami.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu Uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających, agresywnemu, w stroju zagrażającym bezpieczeństwu (m.in. buty z kolcami), a także podejmującemu jakiekolwiek działania, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pozostałych Uczestników, przedstawicieli Organizatora, sponsorów i partnerów wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wpisowego.

KONTAKT:

 1. Sienkiewicza 38A ; 39-400 Tarnobrzeg

tel. 792-162-600; email: sfitneska@gmail.com

Tarnobrzeg, 11 lipca 2018 roku